گرفتن تضاد بین مقدار خرد کردن کل و مقدار تأثیر کل قیمت

تضاد بین مقدار خرد کردن کل و مقدار تأثیر کل مقدمه

تضاد بین مقدار خرد کردن کل و مقدار تأثیر کل