گرفتن توضیح نامه برای عدم حضور در جلسه قیمت

توضیح نامه برای عدم حضور در جلسه مقدمه

توضیح نامه برای عدم حضور در جلسه